Przemyśl - nasze miasto całą dobę
swiatpogody.pl

Straż Graniczna poszukuje kandydatów do służby

data dodania: 2007-07-31
aktualizacja: 2007-07-31 10:06:05
Do końca 2007 roku do służby w Bieszczadzkim Oddziale Straży Granicznej planuje się przyjąć 123 osób.


Służbę w Straży Granicznej może pełnić osoba:
posiadająca wyłącznie obywatelstwo polskie, która w dniu przyjęcia do służby nie przekroczyła wieku 35 lat, z zastrzeżeniem w stosunku do osób określonych w  art. 61 ust. 1 i 1a ustawy  z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz.U. z 2005 r. Nr 234, poz. 1997 z późn. zm.):

 • o nieposzlakowanej opinii,
 • niekarana za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 • korzystająca w pełni z praw publicznych,
 • posiadająca co najmniej średnie wykształcenie,
 • posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do służby,
 • gotowa podporządkować się szczególnej dyscyplinie,
 • dająca rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych,
 • posiadająca uregulowany stosunek do służby wojskowej (warunek nie dotyczy kobiet oraz absolwentów szkół wyższych),
 • która podda się procedurze kwalifikacyjnej i zda egzamin w jednym z Ośrodków SzkoleniaSG.

 

Zgodnie z art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej osoby zainteresowane służbą w naszej formacji poddawane są postępowaniu kwalifikacyjnemu.
Postępowanie kwalifikacyjne wobec kandydata do służby w Straży Granicznej prowadzone jest zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z dnia 10 lutego 2006r. w sprawie przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Straży Granicznej (Dz.U.  nr 23 poz 175 z póź. zm.).

Warunkiem uznania kandydata za spełniającego określone w ustawie o Straży Granicznej warunki do pełnienia służby w naszej formacji oraz wykazującego predyspozycje i przydatność do tej służby jest spełnienie łącznie następujących warunków:

 • 1) otrzymanie pozytywnej oceny z pierwszego etapu postępowania;
 • 2) osiągnięcie minimum 12 punktów w drugim etapie postępowania;
 • 3) uzyskanie orzeczenia o zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Straży Granicznej wydanego przez komisjęlekarską.

 

Kandydata zawiadamia się pisemnie o zakończeniu postępowania i o jego wyniku.
Do służby w Straży Granicznej przyjmuje się kandydatów, uwzględniając:
kolejność, na sporządzanej po odbyciu drugiego etapu, liście wyników uzyskanych przez kandydatkę/ta w postępowaniu kwalifikacyjnym, wolnych etatów, aktualnych potrzeb służbowych jednostki organizacyjnej Straży Granicznej, w której kandydat/ka ma pełnić służbę.

Osoby przyjęte do służby w Straży Granicznej, po załatwieniu wszelkich formalności w jednostce organizacyjnej, są kierowane na 8-miesięczne szkolenie do jednego z Ośrodków Szkolenia Straży Granicznej.

 

Nabór do służby w Straży Granicznej odbywa się w dwóch etapach:

I ETAP  obejmuje:
1. Osobiste złożenie pisemnego podania o przyjęcie do służby, do wybranej jednostki organizacyjnej SG, która prowadzi rekrutację. 
Do złożonego przez kandydatkę/ta podania o przyjęcie do służby w Straży Granicznej (kierowanego dokomendanta wybranego oddziału/Ośrodka Szkolenia SG lub Komendanta Głównego SG (w przypadku ubiegania się o przyjęcie do służby w Komendzie Głównej Straży Granicznej), należy dołączyć:

 • wypełniony kwestionariusz osobowy,
 • dwie aktualne, kolorowe fotografie w formacie wymaganym do dowodu osobistego,
 • kserokopię dowodu osobistego,
 • kserokopię książeczki wojskowej, o ile kandydat jest objęty ewidencją wojskową,
 • kserokopię świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby, o ile wcześniej kandydat pozostawał w stosunku pracy lub służby,
 • kserokopię aktualnego zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego,
 • kserokopię dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe, w tym specjalistyczne,
 • kserokopie odpisów skróconego aktu urodzenia kandydatki/ta oraz skróconego aktu małżeństwa (o ile dotyczy to kandydata/tki ),
 • Ponadto kandydat składając podanie winien przedłożyć do wglądu:
 • oryginały dokumentówwymienionych powyżej,
 • posiadane aktualne poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych  i zaświadczenie o odbyciu przeszkolenia z zakresu ochrony informacji niejawnych (dotyczy tylko osób posiadających już takie dokumenty),
 • akt mianowania na ostatni stopień wraz z podstawą prawną (dotyczy tylko osób pełniących służbę w innych formacjach),


2. Przeprowadzenie wstępnej rozmowy kwalifikacyjnej pozwalającej w szczególności na ocenę umiejętności autoprezentacji, poprawności w formułowaniu myśli, umiejętności nawiązywania kontaktu, poziomu elokwencji, a także poznanie zainteresowań kandydata, zakresu posiadanej wiedzy o Straży Granicznej oraz motywacji do podjęcia służby.

3. Dokonanie sprawdzeń w ewidencjach, rejestrach i kartotekach prawdziwości danych zawartych w kwestionariuszu osobowym.

4. Przeprowadzenie testów psychologicznych określających predyspozycje intelektualne i osobowościowe kandydata.

5.Przeprowadzenie badaniapsychofizjologicznego.(„wykrywacz kłamstw”)

6. Przeprowadzenie odpowiedniego postępowania sprawdzającego w zakresie dostępu do informacji stanowiących tajemnicę służbową i państwową w stosunku do kandydata, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. z 2005r. Nr 196, poz. 1631).

Pierwszy etap postępowania kończy się oceną kandydata i wystawieniem opinii w przedmiocie jego dopuszczenia do drugiego etapu postępowania.

II ETAP obejmuje:
złożenie przez kandydata/tkę egzaminu w jednym z ośrodków szkolenia SG (Koszalin albo Kętrzyn) przed komisją kwalifikacyjną powołaną przez Komendanta Głównego SG. Procedura obowiązująca w drugim etapie przeprowadzana jest w jeden dzień. Straż Graniczna zapewnia za odpłatnością wyżywienie w Ośrodku Szkolenia. Zakwaterowanie i dojazd do ośrodka szkolenia SG w wyznaczonym terminie odbywa się na koszt kandydata.

Drugi etap postępowania  składa się z:
1. testu pisemnego z zakresu wiedzy ogólnej(przykładowe testy znajdziesz na stronach Centralnego Ośrodka Szkolenia SG w Koszalinie i Centrum Szkolenia SG w Kętrzynie),

2. testu pisemnego ze znajomości wybranego języka obcego (angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego, francuskiego lub ukraińskiego) - przykładowe testy znajdziesz na stronach Centralnego Ośrodka Szkolenia SG w Koszalinie i Centrum Szkolenia SG w Kętrzynie,

3. testu sprawności fizycznej,

4. rozmowy kwalifikacyjnej.

Ponadto po drugim etapie postępowania następuje ustalenie zdolności fizycznej i psychicznej kandydata do służby, przez komisję lekarską o której mowa w art. 32 ust. 1 ustawy o Straży Granicznej.


Preferowane wykształcenie i kwalifikacje

 • wykształcenie minimum średnie ze zdanym egzaminem dojrzałości;
 • znajomość języków obcych, zwłaszcza angielskiego, niemieckiego,  ukraińskiego potwierdzona stosownym dokumentem, np. certyfikatem);
 • prawo jazdy kategorii A, B i C


Szczegółowe informacjedotyczące potrzeb istniejących w powyższym zakresie dostępne są na:

 • stronie internetowej Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej http:/www.strazgraniczna.pl/nabor
 • w Zespole Organizacji i Naboru Wydziału Kadr i Szkolenia BiOSG, Przemyśl  ul. Mickiewicza 34, tel. (016) 6732078, od poniedziałku do piątku w godz.7:30-15:30