Przemyl - nasze miasto ca dob

Historia Twierdzy Przemyl

2016-11-14 20:34:46
Wzrost napicia politycznego midzy Rosj, przeciwnikiem interesów Wiednia, sta si motorem napdowym do realizacji zada zwizanych z budow umocnie. Rok 1854 uwaa si za pocztek budowy Twierdzy Przemyl. Tempa pracom fortyfikacyjnym nada kryzys polityczny spowodowany wojn krymsk która...
2016-04-14 12:56:01
Piercie zewntrzny mia 45 km obwodu i skada si z 17 dzie gównych (fortów). Ponadto wybudowano 14 staych dziaobitni, 2 stae linie okopów i 2 stae bazy dla piechoty. Wewntrzny system zabezpiecze charakteryzowa si obecnoci 21 dzie obronnych. W dniu wybuchu wojny,...
2016-04-14 12:57:23
Nieprzewidziany przemarsz tak licznych wojsk przez miasto wywoa parali komunikacyjny. Cofajce si tabory z wojskiem, ich ekwipunkiem i rannymi, jechay ulicami po 4 wozy w rzdzie tworzc niesamowity widok. W dniu 17 wrzenia gdy ostatnie wozy opuszczay miasto, na wschodnich przedpolach Twierdzy pojawiy si...
2016-04-14 12:58:39
Zaczto gorczkowo uzupenia zapasy dla garnizonu Twierdzy. O skali przedsiwzicia niech wiadczy fakt, e do obsugi pocigów z zaopatrzeniem skierowano 100 lokomotyw. W sumie do Twierdzy dotaro 213 pocigów z rónego rodzaju zaopatrzeniem. Pomimo tak duego zaangaowania, nie udao si...
2016-04-14 12:59:34
Ze 130 tys. obroców Twierdzy do niewoli dostao si: 9 generaów 93 oficerów sztabowych 2500 oficerów liniowych 117 tys. podoficerów i onierzy W tej liczbie 28 tys. byo chorych i rannych.Ju 22 marca, a wic w dniu...
2016-04-14 13:00:16
Zadziwiajcy jest tylko fakt, e po poddaniu twierdzy stwierdzono w wielu magazynach aprowizacyjnych znaczne zapasy ywnoci, które pozwoliyby obrocom na kontynuowanie walki przez pewien czas.Prawda historyczna jest niestety nieco inna! Kontrwywiad austriacki tzw. H.K. Stelle penetrowa nie tylko...
2016-04-14 13:01:27
18 maja Przemyl by ju otoczony przez wojska austro-wgierskie i niemieckie z trzech stron: od zachodu, poudnia i pónocy. Decydujcy atak na Twierdz Przemyl rozpocz si 31 maja po uprzednim huraganowym ostrzale prowadzonym z trzech stron. Gówny atak skupi si na fortach...
2016-04-14 13:02:38
Artyleria Sprzt artyleryjski do roku 1860 to gównie dziaa i armaty gadko-lufowe adowane odprzodowo. Donono i zasig tych dzia nie przekracza 1 km . Sia raenia kul armatnich bya niewielka, dlatego na polach bitew stosowano gównie umocnienia ziemne. Ju...
2016-04-14 13:03:27
Szlak poudniowy - przebiega przez forty gówne i pomocnicze numery: XV, I, II, III, IV, V, VI, VII. Jest to najbardziej malowniczy krajobrazowo odcinek zwiedzania Trasa o dugoci 28 kilometrów rozpoczyna si od przystanku we wsi apajówka. Z midzynarodowej drogi E-40...
2016-04-14 13:05:00
W roku 1916, po zakoczeniu drugiego oblenia rozpoczto budow cmentarzy wojennych przy obecnej ulicy Przemysawa, na które przenoszono ekshumowane z rónych miejsc zwoki polegych onierzy. Powstay trzy oddzielne cmentarze: Cmentarz onierzy austro-wgierskich -...
2016-04-14 13:06:18
Co ciekawe autor tej powieci nigdy w Przemylu nie by, dlatego te w swojej powieci uywa dosy lakonicznych zwrotów jak: fort strefy wewntrznej, odwach itp. A zreszt oddajmy gos samemu Jaroslavowi Haszkowi: "(...)Potem, w cigu caej drogi do Przemyla, nie nadarzya si Szwejkowi ani razu...
2016-04-14 13:07:34
Otó wg tej legendy odradzajce si po I wojnie wiatowej Niepodlege Pastwo Polskie nie potrzebowao i nie byo zainteresowane dalszym utrzymywaniem "Przemyskiej Twierdzy". Zniszczenia zarówno te zwizane z dziaaniami wojennymi, jak i te dokonane przez jej obroców spowodoway,...

Forty Twierdzy Przemyl

2016-11-14 13:21:34
Fortyfikacja nazwana zostaa imieniem Gen. Salisa Saglio, szwajcara w subie Austro-Wgier, który w latach 1871 - 1875 by Dyrektorem Budowy Umocnie Fortyfikacyjnych Twierdzy oraz jej konstruktorem. Dowództwu fortu podlegao: 7 fortów pomocniczych /ysiczka, Byków, Pleszowice,...
2016-11-14 13:42:15
By to fort zerodkowany, posiadajcy jeden wa dla piechoty i artylerii. Fort posiada ceglano - betonowe koszary, oraz potny schron - przelotowy nie penicy jednak adnej dodatkowej funkcji bojowej.
2016-11-14 13:45:08
Jest to typowy fort obrony bliskiej o piciobocznym narysie, artyleryjski, jednowaowy, zerodkowany. Wybudowany ok. 1880r. póniej modernizowany. Wraz z grup fortów siedliskich by najbardziej naraony na atak wroga. O jego znaczeniu i roli niech wiadczy fakt, e odcinek o dugoci ok. 5 km...
2016-11-14 13:46:53
By to fort pancerny, jednowaowy, bardzo silnie uzbrojony (4 armaty kal. 80 mm, 8 armat kal. 120 mm, 6 armat kal. 150 mm, 12 karabinów maszynowych). Fort posiada sta zaog w liczbie 220 onierzy artylerii dowodzonych przez 4 oficerów, oraz 230 onierzy piechoty stanowicej jego wsparcie...
2016-11-14 13:49:38
Podobnie jak fort IV Opty, fort V Grochowce stanowi punkt obrony VII poudniowego odcinka Twierdzy. By to fort artyleryjski, jednowaowy zaoony na miejscu istniejcego wczeniej szaca. Wspódziaa i flankowa ogniem dzia midzypola i przedpola fortów "IV Opty" i VI...
2016-11-14 14:07:12
By to fort artyleryjski, jednowaowy stay do obrony bliskiej. Osania poudniowo - zachodni odcinek obrony. By on wyposaony w elektryczne owietlenie, ogrzewanie i czno telefoniczn. Jak podaj róda historyczne zim 1914/15 r. na przedpolach fortu VI toczone byy zacieke walki. Jednak wedug...
2016-11-14 14:11:29
By to fort artyleryjski, jednowaowy stay zaoony na planie bastionu, w swojej konstrukcji bardzo podobny do fortu V Grochowce. Z fortu tego podczas drugiego oblenia Twierdzy przemyskiej kilkakrotnie przeprowadzano zorganizowane wypady, majce na celu poczenie si z armi austro-wgiersk zdajc z...
2016-11-14 14:31:47
Fort ten wykorzystywany by nie tylko w czasie I wojny wiatowej. Na jego terenie gestapo w czasie II wojny urzdzio sobie miejsce egzekucji Polaków i ydów zwoonych tutaj z Przemyla i Jarosawia. Tamte tragiczne wydarzenia upamitnia wzniesiony w pobliu fortu obelisk.
2016-11-14 14:34:55
Fort by dzieem potnie uzbrojonym, co szczególnie cechowao fortyfikacje Brunnera. Posiada 4 wiee pancerne z modzierzami 150 mm usadowione na stropie koszar, 3 haubice 150 mm, ponadto dziaka szybkostrzelne kal. 80 mm w tradytorach i modzierze kal. 240 mm. Grubo stropów fortu wynosia od...
2016-11-14 14:37:27
By to fort dwuwaowy, pancerny, podlegay mu 3 dziaobitnie, 2 forty porednie i 2 bazy zaopatrzeniowe tzw. Lacer Fort. Instalacje obronne w miar wprowadzania do walki nowego typu uzbrojenia byy systematycznie modernizowane, podobnie jak i konstrukcja samego fortu. W kocowym efekcie tych modernizacji fort by...
2016-11-14 14:42:33
Ssiaduje on bezporednio z Fortem X Orzechowce i Fortem XII "Werner". Jego gównym zadaniem bya obrona pobliskiej drogi wiodcej do Przemyla od strony Radymna.
2016-11-14 14:51:12
Jest to fort gówny, artyleryjski IV pónocnego odcinka obrony. Wczony do piercienia obronnego Twierdzy w 1883 r. By dzieem samodzielnym i nie posiada fortów pomocniczych i cznikowych.
2016-11-14 14:52:55
Podlegay mu dwa forty porednie XIIIa i XIIIb. Jego cakowita powierzchnia pomieszcze fortecznych wynosia 2200 m2. Na górnym wale posiada dziaobitni z 6 haubicami kal. 150 mm umieszczonymi w wieach z pancernymi kopuami. Posiada równie 4 szybkostrzelne armatki kal. 80 mm. Przedpole fortu...
2016-03-23 23:01:48
Fort ssiadowa przez rzek San z fortem XIIIa Zabocie, wraz z którym osania brody i przeprawy na rzece a po prawej strony ssiadowa z Fortem XV Borek, z którym osania drog pocztow Lwów - Przemyl. Po przegranej bitwie pod Lwowem - Raw Rusk fort osania odwrót 3 i 4 Armii...
2016-11-14 14:55:56
Dzieo ssiaduje bezporednio z fortem I Salis Soglio. Fort XV Borek by fortem pancernym, midzypolowym, wybudowanym ok 1890 r. pooonym na wzgórzu 200 m n.p.m. w odlegoci ok. 6 km. od Przemyla. Podlegaa mu jedna dziaobitnia usytuowana w pobliu fortu (XVa).